Ilulissat: Offentlig bekendtgørelse. Kommuneplantillæg nr. 59

13. december 2017

Kommuneplantillæg nr. 59 er endeligt vedtaget den 07.12.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 11.12.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Formålet med dette kommuneplantillæg er at muliggøre ny bebyggelse, som kan opføres i tilknytning til en eksisterende bygning, B-612.

Fastlæggelse af nyt detailområde med nye bestemmelser i eksisterende centerområde i Ilulissat.

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed, hotel og boliger.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT59_vedtaget.pdf