Høring: Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 ”Ny kunstgræsbane”, Ilulissat

28. november 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 29.11.2017 til og med d. 24.01.2018.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde, for at muliggøre etableringen af en boldbane med kunstgræs, samt tilhørende areal til parkering, klubhus og andre fritidsaktiviteter.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 24.01.2018.

KPT54_forslag.pdf