Ilulissat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 59

9. oktober 2017
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 i offentlig høring. Formålet med dette kommuneplantillæg er at muliggøre ny bebyggelse, som kan opføres i tilknytning til en eksisterende bygning, B-612. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 09.10.2017 til og med d. 04.12.2017.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af nyt detailområde med nye bestemmelser i eksisterende centerområde i Ilulissat. 

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed, hotel og boliger.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 04.12.2017.

kpt59_forslag.pdf