Supplerende høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43

5. oktober 2017

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 43 udlægger et detailområde i det eksisterende centerområde C17, som muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 11.08.2017 til og med d. 09.10.2017. 

Denne høringsperiode forlænges nu med 14 dage, da der under et borgermøde for forslaget blev sat spørgsmålstegn ved de tilhørende sol- og skyggediagrammer i forslaget. Disse diagrammer er nu blevet kontrolleret og er suppleret med flere skyggediagrammer i forslaget.

Høringen er derfor forlænget med 14 dage og foregår til og med d. 23. oktober 2017.


Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager. 

I høringsperioden kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 23.10.2017.

Supplerende høring_kpt43.pdf