Ilulissat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43

Offentlig høring: 11.08.2017 - 09.10.2017
11. august 2017

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 43 udlægger et detailområde i det eksisterende centerområde C17, som muliggør opførelse af hotel i op til 5 etager. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 11.08.2017 til og med d. 09.10.2017. 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager. 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 09.10.2017.

KPT43_forslag.pdf


Høringssvar:
http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm