Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 23 gældende for delområde A02, A03, A04 og C03 Upernavik

Kommuneplantillæg nr. 23 for delområde UPV 1600-A02, A03, A04 og C03 i Upernavik er endeligt vedtaget den 17.02.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
23. februar 2017

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområderne, for at udlægge byggefelter i Upernavik.

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge byggefelter i fire eksisterende delområder. Der udlægges 14 byggefelter. Der vil til hvert delområde være tilknyttede overordnede- og detaljerede bestemmelser til opførelsen af boliger på udlagte byggefelter.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt. Byggefelt 3-5 udlægges til offentlige formål og kan derfor ikke søges.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

23.02.17: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.

16.03.17: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

 

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm