Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for nye delområder til byudvikling i Ilulissat Nord, fremlægges i offentlig høring i perioden: 12.01.2017 til og med 10.03.2017

13. januar 2017

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er, at udlægge fire nye delområder hhv. tre erhvervsområder, der kan anvendes til forskellige erhvervsformål og oplag, og et centerområde med til forskellige typer af centerformål. Endvidere har planen som formål opdele eksisterende boligområde syd for vandsøen for at muliggøre etablering af centerfunktioner på arealer ud mod Mittarfimmut Aqqutaa. Med dette kommuneplantillæg fastlægges således nye overordnede bestemmelser for seks delområder i Ilulissat Nord.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 10.03.2017.

FORSLAG