Qaasuitsup Kommunia er forundret over børnetalsmandens rapport

Qaasuitsup Kommunia har modtaget talsmandens rapport, og som tages til efterretning. Indholdet og konklusionerne bærer præg af en generalisering, og det har ikke været muligt for kommunen at finde hold i rapportens konklusioner.
5. november 2015

Der er efter rapportens fremkomst blevet foretaget et grundigt arbejde for at kunne identificere det voldsomme store misbrug af børn. Undersøgelserne er foretaget fra socialkontorernes side, men at der generelt skulle være tale om massivt misbrug af børn i Nordgrønland har det ikke været muligt for kommunen at få verificeret.

Børnetalsmanden har endvidere holdt møde med den samlede kommunalbestyrelse i Qaasuitsup Kommunia. Her blev det oplyst at rapporten udelukkende bygger på samtaler med børn, og at der ikke er foretaget nogen form for kvalitetssikring eller opfølgning på de pågældende udsagn.

Kommunen tager stærkt afstand fra rapporten og finder den ikke egnet som kompetent arbejdsredskab fremadrettet, da den alene bygger på en bred generaliserende konklusion uden fagligt eller sagligt indhold.

Det fremgår af rapporten, at talsmanden har talt med op imod 1300 børn på 13 dage. Det svarer til 100 børn om dagen hvilke giver anledning til underen. Der bor i begge distrikter ca. 1390 børn hvilke må betyde at talsmanden også har talt med babyer, meget små børn og endda børn der endnu ikke er navngivet, i løbet af de 13 dage.

Børneområdet er et højt prioriteret område for Qaasuitsup Kommunia, og der bruges ca. 100 mio. Kr. om året på børneområdet alene. Kommunen består af 8 byer og 31 bygder med en kyststrækning på 1600 km. Der er i hver by en socialforvaltning og tilhørende familiecentre, som varetager både byer og bygdernes indsats på børneområdet.

Der foretages løbende rejsebesøg fra centralforvaltningen i Ilulissat, hvor der bliver fulgt op på underretninger og arbejdsgange.

Qaasuitsup Kommunia modtog konkret 14 underretninger fra børnetalsmanden efter hendes rejse, og det var alle sager der i forvejen var kendte af socialforvaltningen, og der var allerede foretaget de nødvendige tiltag. Det var desuden flere familier, som har været kendt af forvaltningen gennem flere år.

Det nævnes generelt sager om overgreb og seksuel krænkelse, som kommunen tager dybt alvorligt. Medarbejderne i socialforvaltningerne har siden rapportens udgivelse undersøgt områderne og kan ikke genkende det billede børnetalsmanden fremkommer med. Forespurgt om børnetalsmanden vil fremkomme med uddybende oplysninger så kommunen kan følge op på de alvorlige anklager oplyser børnetalsmanden, at det kun er oplysninger hun har modtaget ved ”snak” med børnene. Der er intet konkret, andet end de allerede kendte 14 underretninger.

Kommunen tager børneområdet dybt alvorligt og reagerer med det samme, når man får konkrete oplysninger om, at børn er udsat for overgreb eller mistrives. Det er et område, som vi løbende skal blive bedre til at håndtere, og der bruges store resurser på efteruddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

Qaasuitsup Kommunia gør opmærksom på, at alle har pligt til at underrette de sociale myndigheder i henhold til børnelovgivningen alternativt at stå retslig til ansvar for manglende underretning. Dette gælder også for børnetalsmanden.

Qaasuitsup Kommunia går altid efter et sobert og professionelt samarbejde med andre myndigheder og interessenter for at varetage børnenes tarv. Men det er yderst vanskeligt, når man skal forholde sig til en rapport, som bygger på en generaliserende konklusion uden substans.

En lignende rapport vil sikkert også kunne udarbejdes i andre kommuner, herunder også danske kommuner hvis grundlaget alene er talsmandens snak med børnene, hvor nogen måske har haft en dårlig dag. Dette uden at forholde sig til fakta og undersøge sagerne nærmere.

Qaasuitsup stiller sig til rådighed for en uddybning af socialområdets arbejde, herunder fakta og oplysninger om de generelle forhold.

Qaasuitsup Kommunia er klar over, at der fortsat er store udfordringer og opgaver på børneområdet, og der stadig er et stort arbejde der skal gøres. Men det gøres bedst ved konkret at forholde sig til problemerne og fakta.

Qaasuitsup Kommunia har netop haft et sobert og konstruktivt møde med departement for familie og stiller også gerne op til et møde med de danske myndigheder og politikere for at drøfte mulighederne for yderligere tiltag og samarbejde med udgangspunkt i de faktiske forhold på området.

Yderligere kommentarer kan fås hos Socialdirektør Henrik Sóloy på telefon +299 52 01 51.


Med venlig hilsen

Hans Eriksen
Administrerende direktør