Psykolog til Ilulissat

Stillingens formål
Psykologen indgår i MISI’s team mhp. at undersøge, vurdere og rådgive om psykologiske og pædagogiske problemer hos børn og unge, ansættelse til pr. 01.marts 2017 eller efter nærmere aftale.
Organisatorisk placering og reference
Stillingen er placeret i MISI og psykologen refererer til lederen af MISI-Avannaa. Nærmeste foresatte vil være Fagchef.
Ansøgningsfrist:
5. februar 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommuni Ilulissat søger Psykolog 

Ansvarsområde og arbejdsopgaver i forhold til gældende love og bestemmelser

 1. Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
 2. Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 3. Samarbejdsaftale mellem førskole- og skoleområdet, MISI, forsørgere og socialområdet.

Opgaver og ansvar 

 • Foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger/undersøgelser af indstillede børn.
 • Orienterer skole/institution og forældre om undersøgelsen.
 • Udarbejder rapport eller vurdering vedr. undersøgte børn.
 • Udarbejder tjenesterejserapporter.
 • Rådgiver forældre pædagoger og lærere vedr. børn med særlige behov.
 • Fremsætter forslag til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
 • Journalføring.
 • Samtaler med børn og forældre, der selv søger pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Gensidig psykologfaglig supervision.
 • Supervision af egne opgaver.
 • Inddrager nødvendig, suppl. ekspertise og henviser til andre instanser.
 • Ajourføring af faglig viden.
 • Deltager i MUS samtaler.
 • Deltage i personale- og teammøder på MISI.

  Andre opgaver og ansvar:

 • Supervisionsopgaver ift. pædagogisk personale på skoler og i institutioner.
 • Rådgive og vejlede skolens/institutionens personale.
 • Vejlede og rådgive ift. den enkelte skoles/institutions organisation af specialundervisningen.
 • Vejlede og rådgive i pæd.psyk. spørgsmål på skoler og institutioner.
 • Direkte deltagelse i arbejdet i skole/institution mhp. forbedring af miljøet i børnegruppe/klasse.
 • Supervision af pædagogiske forløb på skoler og i institutioner.
 • Deltagelse i projekter vedr. børn, unge og familier m. børn.
 • Deltagelse i krisegrupper.
 • Yde krisehjælp til skolerne/institutionerne.
 • Deltage i tværfagligt arbejde i kommunen.
 • Oplæg til skoler / forældre om relevante emner

Kvalifikationer og kompetencer 

 • Cand. psych eller cand. pæd. psych. uddannelse
 • Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet.

Efter- og videreuddannelse

For ikke autoriserede psykologer etableres uddannelsesforløb mhp. opnåelse af autorisation.

Vedligeholdelse af psykologfaglig viden gennem deltagelse i relevante kurser / efteruddannelseskurser.

For aut. psykolog er der mulighed for at arbejde på opnåelse af specialist-godkendelse.

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse sker efter overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl.

 For ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, kan denne ansættelsesform videreføres.

Er du offentligt ansat i Danmark, er der mulighed for orlov ved ansættelse i Grønland.

 

Ansættelse vil kunne ske efter ’Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår’.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler.

Kontakt:

 Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt MISI Avannaa på MISI_Avannaa@qaasuitsup.gl eller

Fagdirektør Sivso Dorph sido@qaasuitsup.gl på tlf. 94 79 50 eller

Fagchef Christian Jensen chje@qaasuitsup.gl på tlf. 94 79 56

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er 5. februar 2017, og ansøgning samt kopi af relevante bilag sendes til HR-afdelingen

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl