Konsulent for børn og unge

Ved Qaasiuitsup Kommunia, Den Centrale Socialeforvaltning i Ilulissat er en stilling som Konsulent for Børne- og Ungeområdet ledig til besættelse pr. 1. December 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
26. november 2015
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi konsulent for børn og unge 

Konsulent for Børne- og Ungeområdet har ingen ledelseskomptence, men er tilsynsmyndighed og konsulent. Du vil indgå i team med psykologen og ansatte i Den Centrale Socialforvaltning og samtlige Teamledere for Sagsbehandlere for Børne- og Unge og Familieområdet og Familieplejekoordinatorer på Børne- og Ungeområdet i afdelingerne. Fagchefen på Børne- og Forebyggelsesområdet vil være din nærmeste foresatte.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Varetager tovholderrollen ifm. Implementering af børn og ungestrategi i kommunen.
 • Har ansvar for koordination af den tidlige indsats.
 • Har ansvar for kvalitetssikring af sagsbehandling, undersøgelser og samtlige hjælpeforanstaltninger på børne- og ungeområdet. Deltage aktivt i behandlingen af særlig vanskelige børnesager efter behov.
 • Varetager tilsyn, rådgivning og informationsformidling mht. al sagsbehandling i henhold til regelsæt på børne- og ungeområdet, samt mht. alle hjælpeforanstaltninger iht. børneforordningen. Er især ansvarlig for at vejlede socialafdelinger om lovpligtig dokumentation på området.
 • Superviserer regelmæssigt Teamledere og Sagsbehandlere. Foretager tilsynsbesøg til samtlige socialafdelinger mindst 1 gang om året for at sikre korrekt sagsbehandling.
 • Sørge for at indstillinger til Socialudvalget bliver tilsendt til Direktørens sekretær og / eller Fagchefen. Sørge for at Socialudvalgets beslutninger eller andre beslutninger foretaget centralt bliver videresendt til respektive lokale afdelinger og behandlet i overensstemmelse med de trufne afgørelser.
 • Orienterer løbende om og jævnligt opdatering af statistik, på alle igangsatte hjælpeforanstaltninger, især anbringelse i familiepleje, akutte anbringelser og anbringelser på børneinstitutioner.
 • Orienterer løbende om alle nye love, forordninger, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, påbud og kommunale retningslinjer på børne- og ungeområdet, herunder kommunal børne- og ungepolitik og regler om tværfagligt samarbejde.
 • Repræsenterer kommunens behandlingsindsats på børne- og ungeområdet ift. eksterne samarbejdspartnere, herunder Selvstyret, NGOer og frivillige.
 • Overvåger trivsel af lokale medarbejdere, deres arbejdsindsats samt faglige og personlige udvikling. Er tovholder ifm. Organisering af ekstern supervision, seminarer eller uddannelsesindsats på børne- og ungeområdet.
 • Har overblik over samtlige udgifter ifm. Hjælpeforanstaltninger på børne- og ungeområdet i kommunen, er tovholder ifm. Udarbejdelse af statistik og sparringspartner under budgetlægning på området.

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse – helst suppleret af faglige kurser (Diplomuddannelse i socialt arbejde) på børne- og ungeområdet (eller vilje til at tage således kurser).
 • Anden videregående eller akademisk uddannelse (psykolog, pædagog, jurist el.lign.) – efter behov suppleret af faglige kurser på børne- og ungeområdet eller socialjuraområdet (eller vilje til at tage således kurser).
 • Erfaring fra koordination eller ledelse på børne- og ungeområdet i en socialforvaltning.
 • Erfaring fra koordination eller ledelse på andre områder der har børn og familier som målgruppe (fx skoleområdet, daginstitutionsområdet el.lign.).
 • Erfaring fra administration af retsregler på børn, unge og familieområdet.
 • Du er psykisk robust, systematisk og analytisk.
 • Du har gode forhandlingsevner (især ifm. håndtering af konflikter og kritik).
 • Du er pålidelig, har empatiske evner og foregangseksempel (jf. dekorumkrav).
 • Du har gode kommunikationsevner, har gennemslagskraft og positiv med proaktiv tilgang til opgaverne.
 • Du er god til at formidle din viden.
 • Du har omstillingsparathed, er helhedsorienteret og fleksibel.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Direktør for Social og Forebyggelse Henrik Sóloy telefon 94 76 30 e-mail: heso@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Qaasuitsup Kommunia, HR-afdelingen, senest den 26. november 2015.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl