Husejeres pligter og rettigheder

Generelt 

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejeren har lånt penge fra Selvstyret til at bygge huset, og Selvstyret dermed har pant i huset. Indtil lånet er nedskrevet eller betalt tilbage, har man derfor visse forpligtelser over for Selvstyret.

INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret og står derfor for en del af det praktiske omkring lånene, som f.eks. at konvertere og omlægge lån, sende regninger og rykkere samt overdragelser af huse og eftergivelser af lån. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Eftersom Selvstyret hjælper med at betale regningerne, har du en række rettigheder og pligter i forhold til Selvstyret.

Du kan her læse mere om dine rettigheder og pligter, herunder tegning af brand- og stormforsikring, fjernelse af skimmelsvamp samt tilmelding og betaling af el, vand og varme.

 

Rettigheder 

Ejer du et boligstøttehus, har du ret til:
• At trække betalte renter fra på din selvangivelse
• At søge om tilskud til forbedringer, hvis din husstand tjener mindre end 180.000 kr. om året
• At få boligbørnetilskud på 7,5 % per barn under 18 år, dog maksimalt 6 børn
• At bygge terrasse, altan eller udhus. Du skal dog søge om arealtildeling og byggetilladelse fra kommunen og søge om tilladelse hos INI før arbejdets start
• At foreslå, hvem der skal overtage huset efter dig, hvis du ønsker ejerskifte på uændrede lånevilkår
• At din ægtefælle eller samlever kan blive boende i huset, hvis du f.eks. flytter på plejehjem. Ved samlevende par skal samlever være medejer af huset eller der skal ske ejerskifte til samlever
• At dine arvinger eller din ægtefælle kan overtage eller tilbagegive huset til Selvstyret, hvis du afgår ved døden og de vil bruge huset som fast bopæl
• At betale ekstraordinært afdrag på lånet eller indfri hele restgælden på én gang
• At gøre hvad du vil med huset, når du har indfriet lånet og pantebrevet er afregistreret hos Retten i Grønland
• At søge om konvertering af lån og forfaldne ydelser
• At søge om omlægning af lån og forfaldne ydelser
• At søge om eftergivelse af gamle restancer hvis huset er blevet tilbagegivet
• At udleje dit hus, hvis du skal bo midlertidigt i en anden by eller bygd
• At søge om at lade huset stå tomt i en periode eller højst 1 år, hvis du skal bo midlertidigt i en anden by eller bygd
• At søge om afdragsaftale vedr. restancer eller henstand med betalinger
• At overdrage huset til Selvstyret

 

Pligter 

Indtil du har betalt hele lånet tilbage, har du som ejer af et boligstøttehus visse forpligtelser over for Selvstyret:
• Du må ikke pantsætte huset
• Du må ikke rive huset ned
• Du må ikke udleje dele af eller hele huset, medmindre du har fået tilladelse fra INI. Udlejningen må desuden kun foregå på vilkår, der er godkendt af INI
• Du må ikke ændre dele af eller hele huset, medmindre du har fået tilladelse fra INI. Ændringerne må desuden kun foregå på vilkår, der er godkendt af INI
• Du må kun overdrage huset til en overtager som Selvstyret har godkendt. Vilkårene for overdragelsen skal ligeledes godkendes af Selvstyret

Lånet betragtes som misligholdt, hvis:
• Du ikke betaler renter og afdrag på lånet til tiden
• Du ikke vedligeholder huset forsvarligt
• Du ikke holder boligen forsikret mod brand- og stormskade
• Du river boligen ned
• Du indretter erhvervslokaler eller driver erhverv fra huset, uden at INI har godkendt det
• Du flytter fra eller udlejer huset uden Selvstyrets godkendelse
• Du optager lån mod pant i huset, gælder dog ikke for selvbygger- og medbygger huse
• Du nægter Selvstyret adgang til at efterse boligen
• Du ikke gennemfører en udvidelse eller forbedring, som Selvstyret har ydet lån til
• Du unødigt forsinker byggeriets gennemførelse og færdiggørelse
• Du ikke benytter huset som fast bopæl

Hvis du misligholder lånet, kan du risikere at skulle betale hele restgælden og restancerne på én gang. I sidste instans kan du risikere at blive sat ud af huset.

Læs mere om misligehold af boligstøttelån

 

Til og afmelding af el, vand og varme 

Boligstøttehuse har deres egne el-, vand- og evt. varmemålere, og du skal selv betale for dit forbrug heraf. Det betyder, at du skal tilmelde husets el-, vand- og evt. varmemålere til Nukissiorfiit, når du flytter ind i et boligstøttehus. Ligeledes skal du afmelde målerne igen, når du flytter fra et boligstøttehus.

Dit el-, vand- og evt. varmeforbrug bliver afregnet direkte med Nukissiorfiit én gang om måneden.

Til- og afmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Brand- og stormforsikringer 

Ejer du et boligstøttehus, har du pligt til at tegne en forsikring mod brand og stormskade. Forsikringen dækker:
• Udbedring af brand- og stormskader i huset
• Eventuel midlertidig indkvartering, mens skaderne bliver udbedret, hvis det er nødvendigt. Du skal huske at meddele INI din midlertidige adresse

Forsikringen træder først i kraft, når du har betalt forsikringspræmien.

Hvis dit hus bliver beskadiget, skal du fortsat betale de månedlige terminer for lånet, mens skaderne på huset udbedres. Manglende betaling vil blive betragtet som misligholdelse. Misligholdelse medfører, at du straks skal betale hele restgælden på lånet samt eventuelle restancer.

Ved brandskader
Hvis uheldet er ude og dit hus får brandskader, skal du omgående:
• Sikre at huset ikke lider yderligere skade
• Kontakte forsikringsselskabet og anmelde skaden

Herudover skal du kontakte INI, som skal have:
• En kopi af forsikringsanmeldelsen
• En kopi af brand- og politirapporten, hvis der er lavet en politirapport

Ved stormskader
Hvis dit hus får stormskader, skal du:
• Sikre at huset ikke lider yderligere skade. Vær opmærksom på, at stormen kan have beskadiget tagpap, vinduer eller andre bygningsdele
• Kontakte forsikringsselskabet og anmelde skaden
• Kontakte INI og oplyse om skadens omfang


Erstatning
Du skal altid kunne stille sikkerhed for dit boligstøttelån. Det gør du ved at have pant i huset. Da huset mister værdi, når det lider skade, kræver INI, at du, forsikringsselskabet og INI aftaler, hvilke skader forsikringen dækker.

Har dit hus kun fået mindre skader, skal du sikre, at skaden bliver udbedret hurtigst muligt, så pantsikkerheden ikke forringes.

Hvis dit hus brænder helt ned, skal du sikre, at der bliver bygget et nyt hus for erstatningen. Herefter er det nye hus sikkerhed for dit boligstøttelån.

Dækker forsikringen ikke alle udgifterne til opførelsen af det nye hus, skal du selv finansiere meromkostningerne. Du kan altså ikke låne yderligere penge af Selvstyret til at genopføre huset. Tilbyder forsikringsselskabet dig et andet hus i tilsvarende standard og størrelse, skal forsikringsselskabet garantere skriftligt over for dig og INI, at husets værdi giver rimelig pantsikkerhed for dit boligstøttelån.

 

Skimmelsvamp 

Skimmelsvamp er mug, hvorfra der spredes mange små partikler, som er sundhedsskadelige. Skimmelsvamp findes oftest i fugtige bygninger og gror i plamager i mange farver som sorte, brune eller grønne. Svampen findes som regel:
• På eller under tapetet
• I kroge
• I kældre
• I andre dele af huset, hvor der er tendens til fugt

Skimmelsvamp er blevet et problem de seneste år og mange boliger og bygninger er blevet ramt. Ligeledes har flere boligstøttehusejere haft mistanke om, at deres huse har skimmelsvamp – især i de ældre huse.

Som ejer af et boligstøttehus, har du pligt til at vedligeholde det, herunder at få undersøgt, om der er skimmelsvamp og betale for eventuel fjernelse.


Forebyggelse
Den bedste måde at undgå skimmelsvamp på er ved at undgå fugt i dit hus. Det kan du f.eks. gøre ved at:
• Sørge for at lufte ud og ventilere bad og køkken
• Undgå så vidt muligt at tørre tøj indenfor
• Holde øje med om vand trænger ind udefra
• Holde øje med om vandinstallationerne er utætte. Det kan f.eks. være fra vandhanen, toilettet, opvaske- eller vaskemaskinen

Du skal være opmærksom på, at der i uopvarmede rum er større risiko for fugt.


Mistanke om skimmelsvamp
Hvis du har mistanke om, at der er skimmelsvamp i dit hus, kan du kontakte INI’s lokale boligbutik. INI kan henvise dig til et firma, der kan undersøge om der er skimmelsvamp i dit hus. Herefter får du tilsendt et prøvesæt med kuvert og vejledning på både grønlandsk og dansk. Du skal selv tage prøven og returnere den i kuverten til firmaet, hvorefter du får et svar. Du kan med fordel også tage billeder af det område, du har taget prøven fra og sende med. Firmaet meddeler dig, hvad det vil koste at få undersøgt, om der er skimmelsvamp.

Hvis der er skimmelsvamp i dit hus, skal det fjernes. Det kan betyde, at:
• Det inficerede område skal vaskes med klorin
• Byggematerialer skal udskiftes
• Bygningen skal saneres

 

Klage 

Du har som boligstøttehusejer ret til at klage over INI’s behandling af en sag. Det kan f.eks. være afgørelser vedrørende:
• Ansøgning om ejerskifte
• Ansøgning om opgørelse af lån
• Ansøgning om tilskud
• Ansøgning om afdragsordning vedr. restancer

Vil du klage over en afgørelse truffet af INI, skal du sende en skriftlig klage. Klagen skal som minimum indeholde:
• Dine kontaktoplysninger
• En beskrivelse af den afgørelse du vil klage over

Herudover bør du vedlægge alle de dokumenter, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være:
• Din oprindelige ansøgning
• Den afgørelse du vil klage over

Du skal sende eller aflevere klagen og alle relevante bilag til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret.

 

Læs også